Účastníci mediačního procesu a jejich úloha

Mediační proces je procesem stran. Za každou ze stran (předpokládá se zde, že každá ze stran mediačního procesu je obchodní společností) jedná pokud možno statutární zástupce. V případě nemožnosti účasti statutárního zástupce jedná za obchodní společnost osoba pověřená k tomu písemnou plnou mocí od statutárního zástupce společnosti.

Během mediačního procesu může mít též každá ze stran přítomného svého právního zástupce, resp. advokáta. Role advokáta je v mediačním procesu založena na jiných principech, než se tak děje např. při jeho účasti na jednání před soudem.

V rámci přípravné fáze před začátkem mediačního procesu advokát především:

 • analyzuje s klientem (stranou mediačního procesu) silná a slabá místa postavení klienta a případně druhé strany,
 • snaží se pochopit potřeby a zájmy klienta
 • mediace hledá řešení
 • je nápomocen klientovi při přípravě na mediaci samotnou
 • diskutuje vyjednávací strategii

Během mediace samotné především:

 • zajišťuje objektivnost a vyjasňuje skutečnosti (např. v případě právních otázek)
 • radí klientovi ve věci přístupu k jednání
 • aplikuje konstruktivní přístup k jednání
 • pomáhá při hledání řešení

Po mediaci jako takové:

 • hodnotí a analyzuje důsledky
 • vytváří, reviduje koncepty, případně projednává problematiku vzájemně mezi advokáty
 • v případě pozitivního výsledku mediačního řízení sepisuje společně s advokátem druhé strany dohodu o narovnání (většinou), kteráž to jako základ obsahuje předmět dohody o výsledku mediace, kterou strany uzavírají bezprostředně po skončení mediace za smluvní účasti samotného mediátora