Průběh (časový rozvrh) mediačního procesu

Mediační proces je zahájen prvním společným jednání stran před mediátorem. S ohledem na charakter mediace jako takové je mediace praktikována v souhrnných časových blocích. 1 jednání s časovým rozsahem 4 hod. Dle dohody s mediátorem je možno stanovit blok dle potřeby i kratší, nedoporučuje se však kratší než 3 hod. Strany si s mediátorem dojednají první termín jednání. Případné další jednání ve věci volí strany dohodou dle potřeby (např. za týden, 14 dnů či 1 měsíc).

V případě požadavku omezeného časového rámce mediačního procesu je možno před zahájením mediace stanovit v dohodě o provedení mediace časové rozhraní (např. „strany se dohodly, že mediační řízení bude probíhat od 01.06. do 15.06.“). Počet stanovených mediačních sezení v tomto období již záleží na vůli účastníků mediace samotných.

Během mediačního procesu je možno vést i tzv. oddělená jednání (to znamená, že mediátor jedná samostatně s každou ze stran stejný časový úsek). Oddělená jednání se mohou konat v případech, kdy mediátor uzná za vhodné, stejně tak každá ze stran může o takové oddělené jednání v průběhu mediace požádat.