Otázka důvěrnosti, mlčenlivost mediátora

Strany mediačního procesu nepoužijí informace získané během mediačního procesu v žádném dalším sporu probíhajícím v rámci soudního nebo rozhodčího řízení. Mediátor, stejně tak smluvní strany včetně svých právních zástupců, či případného doprovodu, zachovají důvěrnost celého procesu mediace, stejně tak jako každého dokumentu, který může vypracován během mediačního procesu nebo jako výstup procesu mediace Mediátor nesmí být předvolán jako svědek v soudním či jakémkoliv jiném řízení. Strany mediačního procesu zaručují mediátorovi zachovat mlčenlivost ve všech záležitostech týkajících se mediačního procesu.

Stranám nebude omezeno nebo zakázáno právo použít v rámci jiného řízení než mediačního dokumenty týkající se sporu. Pravidlo ve větě předchozí platí v okamžiku:

  • jestliže se jedná o dokumenty, které byly oběma stranám známy před začátkem mediace jako takové,
  • jestliže bylo možno takové dokumenty obstarat každou ze stran zákonným způsobem,
  • jestliže kterákoli ze smluvních stran má či měla právo tyto dokumenty používat nebo na ně samotné odkázat (např. dohoda o použití dokumentů uzavřená mezi oběma stranami)